Szkolenie „Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R lub S” 7 – 9 październik 2020r.

W dniach 7-9.10.2020r. firma Qualymed zaprasza na szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia:
„Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R lub S”
 
Miejsce szkolenia: Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118
 
Program szkolenia zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 1534).
Zaproszenie /informacje
Brak wolnych miejsc.
Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Telefon kontaktowy w sprawie szkolenia: 789 282 822
Prosimy o posiadanie w czasie trwania szkolenia i egzaminu dokumentu tożsamości umożliwiającego weryfikację danych.

 

Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.
Brak wpłaty w terminie podanym w zaproszeniu uznaje się jako rezygnację ze szkolenia.
 
WAŻNE!
 
Ze względu na warunki i zasady obowiązujące w okresie epidemii, Organizator w porozumieniu z Inspekcja Sanitarną oraz Przedstawicielem Hotelu zastrzega sobie prawo do realizacji określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w czasie trwania szkolenia/egzaminu.
Uczestnik dokonując zgłoszenia akceptuje zasady i warunki panujące w trakcie trwania szkolenia/spotkania/egzaminu wynikające z regulaminu Organizatora oraz Hotelu w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 (opracowanym na podstawie „Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym”
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania / szkolenia / egzaminu Uczestnik, nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
Organizator na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.