Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 9 październik 2020r.

W dniu 9 października 2020r. Firma Qualymed organizuje kurs i egzamin po zakończeniu szkolenia:
OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA
dla specjalności:
  • lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur LST;
  • lekarze radiolodzy (LR);
  • lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur (LRZ);
  • lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego lub nadzorujący wykonywanie takich procedur (LIX);
  • fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej (FT-1).
Zgodnie z art. 33n. Ustawy Prawo Atomowe istnieje obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące badania, zbiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego:
„Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są obowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta”.
Obowiązująca od dnia 23 września 2019 r. ustawa Prawo atomowe wskazała 4 możliwości podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.
Firma Qualymed zaprasza na realizację jednej z w/w możliwości:
ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu.
Miejsce szkolenia:   Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118
 
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH:
Telefon kontaktowy w sprawie szkolenia: 789 282 822
STOMATOLOGIA (LST):
Zaproszenie /informacje
Brak wolnych miejsc.
Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

LR, LRZ, LIX, FT-1:
Zaproszenie /informacje
Brak wolnych miejsc.
Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o posiadanie w czasie trwania szkolenia i egzaminu dokumentu tożsamości umożliwiającego weryfikację danych.

 

Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.
Brak wpłaty w terminie podanym w zaproszeniu uznaje się jako rezygnację ze szkolenia.
 
WAŻNE!
 
Ze względu na warunki i zasady obowiązujące w okresie epidemii, Organizator w porozumieniu z Inspekcja Sanitarną oraz Przedstawicielem Hotelu zastrzega sobie prawo do realizacji określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w czasie trwania szkolenia/egzaminu.
Uczestnik dokonując zgłoszenia akceptuje zasady i warunki panujące w trakcie trwania szkolenia/spotkania/egzaminu wynikające z regulaminu Organizatora oraz Hotelu w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 (opracowanym na podstawie „Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym”
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania / szkolenia / egzaminu Uczestnik, nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
Organizator na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.