Projekty osłon stałych

Nasza Firma opracowuje Projekty w oparciu o:
  • Ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2018r. poz. 792),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005r. Nr 20 poz. 168),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017r. poz. 884),
  • PN-86/J-80001 Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma: „Obliczanie osłon stałych” wydanie Alfa 1986r.