Testy specjalistyczne

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze podlegają testom specjalistycznym wykonywanym przez uprawnione jednostki.
Laboratorium QualyMed wykonuje badania z zakresu testów specjalistycznych spełniając w całości wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, wykonując pomiary dla wszystkich urządzeń radiologicznych wraz z ich wyposażeniem pomocniczym stosowanych w poniżej wymienionych dziedzinach:
• RADIOGRAFIA OGÓLNA ANALOGOWA,
• RADIOGRAFIA OGÓLNA CYFROWA,
• FLUOROSKOPIA I ANGIOGRAFIA,
• TOMOGRAFIA KONWENCJONALNA,
• TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA,
• STOMATOLOGICZNA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WIĄZKI STOŻKOWEJ,
• MAMMOGRAFIA ANALOGOWA,
• MAMMOGRAFIA CYFROWA,
• STOMATOLOGIA (aparaty do zdjęć wewnątrzustnych, pantomograficznych oraz cefalometrii),
• MONITORY STOSOWANE DO PREZENTACJI OBRAZÓW MEDYCZNYCH.
Dzięki działaniom zgodnym z wymaganiami akredytacyjnymi Polskiego Centrum Akredytacji mamy możliwość, aby dążyć do:
  • Realizacji wszelkich działań w sposób kompetentny, bezstronny, rzetelny i wiarygodny;
  • Prowadzenia działalności zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami;
  • Realizacji Misji na rzecz poprawy jakości rentgenodiagnostyki oraz radiologii zabiegowej;
  • Pracy z personelem o specjalistycznej wiedzy oraz działanie na rzecz rozwoju ich kompetencji;
  • Przejrzystości procedur na każdym etapie współpracy w Klientem oraz stałe doskonalenie jakości świadczonych usług;
  • Zachowania poufności wyników i zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych;
  • Zapewniania obiektywności, bezstronności, transparentności działań oraz jednakowego traktowania wszystkich Klientów;
Potwierdzeniem powyższego jest akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji zgodnie z zakresem PCA Nr 1297 (certyfikat).