III Konferencja – Klimkówka

Firma Qualymed wraz z WSSE w Rzeszowie miały przyjemność gościć Państwa
na „III Konferencji z zakresu detekcji promieniowania jonizującego
oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej”
organizowanej pod patronatem i przy współudziale:
Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
oraz Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
miejsce konferencji: Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa
18 ÷ 22 września 2017 roku
Materiały konferencyjne (dostęp tylko dla posiadaczy hasła): część 1  i  część 2.
Tematyka Konferencji skierowana jest głównie do pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Fizyków Medycznych, Inżynierów Klinicznych, Techników Elektroradiologii oraz Laboratoriów Badawczych i innych grup zawodowych zajmujących się zagadnieniami
związanymi z promieniowaniem jonizującym.
W ramach III Konferencji poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia:
1. Ustawodawstwo krajowe i europejskie.
2. System wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i monitoring radiacyjny.
3. Dozymetria promieniowania i ochrona radiologiczna.
4. Kontrola jakości w diagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej.
5. Seminaria
W/w tematy były kontynuacją tematyki wcześniejszych dwóch Konferencji:
1. Ustawodawstwo krajowe i europejskie:
– zmiany w systemie ochrony radiologicznej w świetle Dyrektywy Rady
nr 2013/59/EURATOM,
– narażenie medyczne w świetle Dyrektywy Rady nr 2013/59/EURATOM,
– dyrektywa Rady nr 2013/51/EUROATOM w zakresie wymagań dotyczących badań
i obliczania dawki orientacyjnej.
2. System wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych:
– pobór i pomiar jodu gazowego oraz radioaktywnych gazów szlachetnych w powietrzu,
– pomiary pasywne kermy w powietrzu dla celów monitoringu radiacyjnego kraju,
– aparatura laboratoryjna do pomiarów spektrometrycznych i radiochemicznych i pomiaru zawartości trytu, radonu i całkowitej aktywności alfa i beta w wodzie.
3. Ochrona radiologiczna i dozymetria promieniowania jonizującego:
– stan ochrony radiologicznej w Polsce przed wejściem w erę energetyki jądrowej,
– ochrona radiologiczna astronautów,
– wyznaczanie dawki pochłoniętej w ciele człowieka narażonego na działanie
promieniowania jonizującego na podstawie oceny częstości występowania chromosomów dicentrycznych w limfocytach krwi obwodowej,
– metody pomiaru i szacowania dawek na soczewki oczu w świetle Dyrektywy Rady
nr 2013/59/EURATOM,
– monitoring miejsca pracy – kiedy można stosować dozymetrię środowiskową
– radiochemiczne metody oznaczania izotopów alfa i beta promieniotwórczych w próbkach biologicznych i środowiskowych,
– kontrola narażenia wewnętrznego na promieniowanie jonizujące – zasady monitoringu i szacowania dawki,
– obiekty jądrowe, oddziaływanie na środowisko, monitoring radiologiczny środowiska, personelu i populacji.
4. Kontrola jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej:
– stan radioterapii i tomografii komputerowej w Polsce do 2015 r,
– testy kontroli jakości urządzeń radiologicznych w medycynie nuklearnej,
– pomiary oraz ocena jakości obrazu przez użytkownika; optymalizacja obrazu – kryteria dawki, jakości obrazu, algorytmy rekonstrukcji, detektory i parametry obrazowania,
– kryteria akceptowalności informacji obrazowej w radiologii, radioterapii i medycynie nuklearnej,
– kontrola obrazów w niejonizujących formach obrazowania,
– fuzja informacji obrazowych z różnych modalności (TK, RM, PET, CBCT etc.) – zastosowanie, wymagania i cele,
– testy dla cyfrowych form obrazowania: radiografia z cyfrową formą prezentacji obrazu, cyfrowa fluoroskopia, skanery TK wielorzędowe i wielowarstwowe, dwuenergetyczne i spektralne, urządzenia hybrydowe,
– ilościowy opis jakości rentgenowskiego systemu obrazowania (MTF, NPS, DQE),
– wszystko o CDMAM: analiza obrazów wzrokowa i programowa (etapy analizy, korekcje, dopasowywanie krzywych),
– „kliniczna” ocena jakości obrazu: czułość i swoistość, wyznaczanie krzywych ROC,
– kontrola jakości w cyfrowej mammografii spektralnej na przykładzie GE SenoEssential,